Home Kennisbank Financieringsstromen Financiering van de Wlz-zorg

Financiering van de Wlz-zorg

De Wlz is een wettelijke volksverzekering, waarvoor via de loonbelasting een inkomensafhankelijke premie wordt betaald. De hoogte van de premie is gebaseerd op een vast percentage (9,65%) van de inkomstenbelasting, over een maximum bedrag van € 33.589,-. Daarnaast betalen volwassenen die van de Wlz-zorg gebruikmaken een eigen bijdrage, die ook afhankelijk is van het inkomen. Daarbij speelt een rol of de zorgvrager thuis of in een instelling woont, jonger of ouder dan 65 jaar is en alleenstaand dan wel samenwonend of getrouwd is.

Alle bijdragen worden gestort in het Fonds langdurige zorg, dat beheerd wordt door het Zorginstituut Nederland. Het Rijk vult uit de algemene middelen het fonds aan als er te weinig in zit. De financiering gaat vervolgens op verschillende manieren, al naar gelang er gekozen is voor ‘in natura’ of ‘persoonsgebonden budget’:

  • voor de in natura-zorgkosten gaat een deel van het fonds naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In opdracht van de zorgkantoren betaalt het CAK vervolgens de zorgaanbieders;
  • voor betaling via het persoonsgebonden budget gaat een deel van het fonds naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de persoonsgebonden budgetten voor de mensen met een pgb beheert. Wie de zorg met een persoonsgebonden budget regelt, heeft een zogenoemd trekkingsrecht bij de SVB: de rekeningen van de zorgverleners (tot een bepaald maximum bedrag) worden naar de SVB gestuurd, die daarna de rekening betaalt.

Bron