Home Kennisbank Wet- en regelgeving
Accountantsprotocol 2018

Het landelijk accountantsprotocol 2018 financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet ondersteunt de financiële controle op de Zorg in Natura. Het protocol helpt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten beperken door te zorgen voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders. Accountants van aanbieders stellen hun controleverklaring over de productieverantwoording van aanbieders op met dit […]

Voorschrift zorgtoewijzing per 1-7-2018

Na de overgang naar iWlz 2.0 is per 1-7-2018 een bijgewerkte Voorschrift Zorgtoewijzing uitgekomen. Zie hieronder het volledige document. Voorschrift zorgtoewijzing ingangsdatum 1 juli 20_Voorschrift Zorgtoewijzing versie 28 juni 2018

Voorschrift zorgtoewijzing vanaf 1-4-2018

Het voorschrift zorgtoewijzing maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2018 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor Wlz-zorg en voor cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale behandeling. Het onderstaande is geldig per 1-4-2018. Voorschrift zorgtoewijzing […]

Samenvatting beleidsregels 2018

AAG brengt wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit. Hieronder is de samenvatting terug te lezen: Samenvatting beleidsregels 2018

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

Veilig omgaan met e-mail in de zorg In de context van de bescherming van de privacy neemt de belangstelling voor veilige e-mail toe. Veel instellingen in de zorg staan op het punt om een aanpak te kiezen. Er zijn verschillende methoden om e-mail te beveiligen, met verschillende aanbieders. Welke oplossing men kiest moet afhankelijk zijn […]

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens

KNMG-richtlijn: Omgaan met medische gegevens In 2016 is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot de bevordering der Geneeskunst (KNMG) de richtlijn voor het omgaan met medische gegevens geactualiseerd. Hierin wordt beschreven hoe artsen, met inachtneming van hun beroepsgeheim, medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. Omgaan met medische gegevens Bron    

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). […]

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017 Binnen de werkgroep ‘Administratieve Lastenvermindering’ (BTN, ActiZ, ZN, NZa en VWS) is het initiatief genomen om de verschillende inkoopdocumenten van de verzekeraars op diverse thema’s met elkaar vergelijken. De resultaten vormen aanleiding voor vervolgstappen. In het hieronder toegevoegde document vindt u de uitgevoerde analyse die mogelijk behulpzaam kan zijn tijdens het […]

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017

Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017 Als aanvulling op de jaarlijkse samenvatting van de beleidregels, is er ook een lijst opgesteld met daarin zowel de Wlz-tarieven over 2016 als over 2017. Vergelijking Wlz-tarieven 2016-2017

Samenvatting beleidsregels 2017

Samenvatting beleidsregels 2017 Elk jaar publiceert de NZa een nieuwe versie van de beleidsregels. Soms inclusief wijzigingen, soms is het een aanzienlijk document maar blijkt na het doorlezen dat er niks veranderd is. Om die reden stelt onze hoofdsponsor AAG elk jaar een samenvatting op met daarin alle wijzigingen verwerkt. Hierdoor ziet u snel wat er […]